Projekty

PODSUMOWANIE PROJEKTU
pt. „VIS a VIS potrzebom”
dla dzieci z przedszkola Akademia Przedszkolaka MAX

Od 1 lutego 2019 roku do 31 marca 2020 Akademia Max zrealizowała na rzecz dzieci uczęszczających do Akademii Przedszkolaka Max projekt pt. VIS a VIS potrzebom, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Priorytetu X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1, Poddziałania 10.1.4.

Celem projektu było: wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych 36 dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zaplanowane działania były wynikową rekomendacji z przeprowadzonej przez organ prowadzący w 2018 roku diagnozy własnej.
 Działania zrealizowane w ramach przewidzianego projektem wsparcia:

 1. Dostosowano do indywidualnych potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami umeblowanie jednej z sal, doposażono przedszkole w szereg specjalistycznych pomocy, wyłożono miękką nawierzchnię na placu zabaw i doposażono plac zabaw tablicami manipulacyjnymi.

2. Zagwarantowano wsparcie nauczycieli wspomagających w godzinach otwarcia placówki 6.30-16.30.

3. Zrealizowano cykl szkoleń dla nauczycieli podnoszących kompetencje w zakresie dostosowania ich do indywidualnych potrzeb podopiecznych przedszkola i objeto nauczyciela Studiami Podyplomowymi z zakresu Pedagogiki Specjalnej.

Zrealizowano 6 szkoleń dla nauczycieli z zakresu: podstawowych zagadnień terapii i edukacji osób z autyzmem, diagnozy dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi, pracy z dziećmi mówiącymi z ASD,  współpraca na linii nauczyciel-rodzice, terapia ręki, arteterapia.
W sumie 8 nauczycieli podniosło swoje kwalifikacje zawodowe i umiejętności w ramach szkoleń zorganizowanych w projekcie.
1 nauczyciel ukończył Studia Podyplomowe z zakresu Pedagogiki Specjalnej

4. Zrealizowano 96 godzin zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje połeczno-emocjonalne dzieci. Wsparciem w okresie realizacji projektu objętych zostało 38 dzieci.

DANE PROJEKTU:

Tytuł projektu: . VIS a VIS potrzebom
Okres realizacji: od 1/02/2019 do 31/03/2020
Wartość projektu: 158252,70zł
Wartość dofinansowania: 121830,54zł