Projekty

rysowanie kredkamiW Akademii Max realizujemy różnego rodzaju projekty, programy i ścieżki tematyczne. Inicjatywy te kierowane są do dzieci, ich rodziców, kadry i otoczenia naszego przedszkola. Podnoszą one jakość pracy Akademii i świadczonych przez nią usług edukacyjnych, pozwalają na wprowadzanie innowacji i podnoszenie kwalifikacji kadry pedagogicznej oraz umożliwiają rozbudowywanie bazy dydaktycznej placówki.

 

 

 

 

 

 

 

Nasze projekty


ikona rosnących kwiatów

{slider title="PROJEKT EKOCYRKULARNI – 2022r. " open="false"}

W ramach projektu przygotowaliśmy prezentację dotyczącą gospodarki o obiegu zamkniętym w działaniach naszego przedszkola.

EKOCYRKULARNI w Akademii 

SLAJD1 SLAJD2 SLAJD3 SLAJD4 SLAJD5 SLAJD6 SLAJD7 SLAJD8 SLAJD9 SLAJD10 SLAJD11 SLAJD12 SLAJD13 SLAJD14 SLAJD15 SLAJD16 SLAJD17 SLAJD18

{/sliders}

ikona rąk

{slider title="AKADEMIA UMYSŁU Junior EDU – wrzesień 2022r. " open="false"}

W ramach projektu nauczyciele prowadzić będą cykliczne zajęcia w obszarze 4 ścieżek tematycznych: WIOSNA – LATO – JESIEŃ – ZIMA, wzbogaconych o moduł języka angielskiego.

Zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem nowych technologii cyfrowych. Nauczyciele pracować będą na unikalnej technologii oprogramowania „Kreator ćwiczeń multimedialnych PS.1” Narzędzia funkcyjne tego systemu z zastosowaniem najnowszej technologii są na tą chwilę nowością, tak na poziomie przedszkola, ja i na rynku lokalnym oraz ogólnopolskim.

Celem realizacji ww. zajęć jest przede wszystkim rozwój wiedzy, pamięci i koncentracji. Wykorzystanie nowoczesnych technologii cyfrowych ma pomóc nauczycielom w wykształceniu u dzieci umiejętności świadomego koncertowania się i utrzymywania koncentracji oraz polepszaniu pamięci krótkotrwałej. Proponowane zakresy i formy sprzyjać będą także poszerzaniu wiedzy o ciekawe fakty z otaczającego świata, np. świata przyrody, zwyczajów zwierząt, kultury oraz tradycji.

Główną zasadą rządzącą każdymi zajęciami jest przede wszystkim dostarczenie dzieciom okazji do dobrej zabawy!

Szkolenie nauczycieli przygotowujące do realizacji ww. technologii cyfrowych sfinansowane zostało ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

baner 2

{/sliders}

ikona wiatraka

{slider title="PROJEKT DZIEŃ CZYSTEGO POWIETRZA – 2021/2022r." open="false"}

W roku szkolnym 2021/2022 zrealizowaliśmy w naszej placówce lokalną kampanię edukacyjno- informacyjną pn. Dnia Czystego Powietrza w ramach projektu edukacyjnego Regionalnego Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku pt. „DZIEŃ CZYSTEGO POWIETRZA”, sfinansowanego przez Miasto Płock. Nasza kampania objęła cykl następujących działań.

ZAJĘCIA DLA DZIECI. Tematyka zajęć to: Skąd ten dym? Wpływ zanieczyszczeń na środowisko, Jak ratować nasze powietrze? Czyste powietrze dla całego świata.
HAPPENING. Zorganizowanie przemarszu w okolicy przedszkola, podczas którego prezentowaliśmy hasła promujące dbanie o czyste powietrze. Nasz happening został szczególnie dostrzeżony przez społeczność Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica oraz przez uczniów Szkoły Mundurowej.
SPOTKANIE Z PRZEDSTAWICIELEM EKOBRANŻY.
Kolejna akcja to zorganizowanie spotkania z panem Przemysławem Kamelskim- pracownikiem branży energetyki wiatrowej na temat zakładania siłowni wiatrowych oraz ich korzystnego wpływu na środowisko.
PROJEKT I KOLPORTAŻ EKO ULOTEK.
Dzieci samodzielnie przygotowały sto ulotek – każda z obrazkami dzieci, na których zachęcaliśmy do dbania o czyste powietrze. Ulotki zostały wręczone rodzicom (30 os.), nauczycielom i instruktorom zajęć dodatkowych organizowanych w przedszkolu (5 os.), pracownikom Hufca ZHP w Płocku oraz rozesłane do hufców na terenie Mazowsza (20) i do Urzędu Marszałkowskiego. Przekazane również pracownikom firmy Ponzio (10 os.), pracownikom i czytelnikom Biblioteki dla dzieci im. W. Chotomskiej- „Chotomek” (20) oraz do Polskiego Czerwonego Krzyża w Płocku (15).
W celu jeszcze większego rozpropagowania haseł dotyczących zdrowego, czystego powietrza, nasze działania zostały przedstawione na stronie internetowej Akademii Przedszkolaka Max oraz na koncie facebook.

{/sliders}

ikona uścisku dłoni

{slider title="VIS a VIS potrzebom – 2019/2020r." open="false"}

Od 1 lutego 2019 roku do 31 marca 2020 Akademia Max zrealizowała na rzecz dzieci uczęszczających do Akademii Przedszkolaka Max projekt pt. VIS a VIS potrzebom, dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Priorytetu X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1, Poddziałania 10.1.4.

Celem projektu było: wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych 36 dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zaplanowane działania były wynikową rekomendacji z przeprowadzonej przez organ prowadzący w 2018 roku diagnozy własnej.
Działania zrealizowane w ramach przewidzianego projektem wsparcia:
1. Dostosowano do indywidualnych potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami umeblowanie jednej z sal, doposażono przedszkole w szereg specjalistycznych pomocy, wyłożono miękką nawierzchnię na placu zabaw i doposażono plac zabaw tablicami manipulacyjnymi.

2. Zagwarantowano wsparcie nauczycieli wspomagających w godzinach otwarcia placówki 6.30-16.30.

3. Zrealizowano cykl szkoleń dla nauczycieli podnoszących kompetencje w zakresie dostosowania ich do indywidualnych potrzeb podopiecznych przedszkola i objeto nauczyciela Studiami Podyplomowymi z zakresu Pedagogiki Specjalnej.

Zrealizowano 6 szkoleń dla nauczycieli z zakresu: podstawowych zagadnień terapii i edukacji osób z autyzmem, diagnozy dzieci ze złożonymi potrzebami komunikacyjnymi, pracy z dziećmi mówiącymi z ASD, współpraca na linii nauczyciel-rodzice, terapia ręki, arteterapia.
W sumie 8 nauczycieli podniosło swoje kwalifikacje zawodowe i umiejętności w ramach szkoleń zorganizowanych w projekcie.
1 nauczyciel ukończył Studia Podyplomowe z zakresu Pedagogiki Specjalnej

4. Zrealizowano 96 godzin zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje połeczno-emocjonalne dzieci. Wsparciem w okresie realizacji projektu objętych zostało 38 dzieci.

DANE PROJEKTU:

Tytuł projektu: . VIS a VIS potrzebom
Okres realizacji: od 1/02/2019 do 31/03/2020
Wartość projektu: 158252,70zł
Wartość dofinansowania: 121830,54zł

{/sliders}

ikona planety

{slider title="PROJEKT PT. ”ZDROWY ODDECH NA MAXA” – 2018r." open="false"}

Projekt zrealizowany został w ramach Konkursu grantowego pn. „Nasze powietrze – nasza wspólna sprawa”, w ramach obchodów Dnia Ziemi oraz Światowego Dnia Ochrony Środowiska organizowanego przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku oraz Szkołę Podstawową Nr 14 im. prof. Władysława Szafera w Płocku.

Celem projektu było propagowanie działań związanych z ochroną powietrza poprzez budowanie świadomości ekologicznej wśród dzieci, rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska i stanu powietrza, promowanie informacji i działań dotyczących ochrony powietrza w naszym mieście.

Przedszkolaki wzięły udział w zajęciach pt. Edukacja ekologiczna przez zabawę.
4 czerwca 2018r. przeprowadzona była zabawa terenowa z zadaniami mającymi na uwadze zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci oraz wskazanie odpowiedzialności indywidualnej i społecznej za działania człowieka wobec środowiska, a 5 czerwca 2018r. wystąpiły podczas happeningu dla ogółu społeczeństwa pn. „Nasze powietrze – nasza wspólna sprawa”.

{/sliders}

ikona serca na dłoni

{slider title="Z TABLIKIEM SERCU BLISKA OCHRONA ŚRODOWISKA – 2017 rok" open="false"}

Panie Elżbieta Wiśniewska, Malwina Kowalewska, Martyna Kalinowska, Julita Wiśniewska uczące w Akademii Przedszkolaka Max realizują dla naszych przedszkolaków ekologiczny projekt „Z Tablikiem sercu bliska ochrona środowiska” w ramach Konkursu grantowego pn. „ŻYJ EKOLOGICZNIE – TO NAPRAWDĘ SIĘ OPŁACA” organizowanego przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” oraz Gimnazjum Nr 6 w Płocku działającego na zlecenie Gminy Miasta Płock

Celem projektu jest ppropagowanie zrównoważonego stylu życia poprzez podniesienie świadomości i zaktywizowanie odbiorców inicjatyw podejmowanych w ramach projektu w zakresie ochrony środowiska w życiu codziennym z wykorzystaniem multimedialnych i doświadczalnych metod dydaktycznych.

Nasze dzieciaki biorą udział w dedykowanych dla grup przedszkolnych zajeciach edukacyjnych, uwrażliwiających dzieci na konieczność współdziałania na rzecz środowiska, w tym poszerzenia wiedzy przyrodniczej. Przez świat ekologii dzieci przeprowa niebieski stworek TABLIK, który jest bohaterem aplikacji na dziecięcych tabletach używanych wraz z tablicami interaktywnymi do projektu.Innowacyjne formy rozbudzają zaintersowanie dzieci zagadnieniami ekologicznym, wykorzystując ich naturalną ciekawość świata. Podczas zajęć przygotowane zostaną materiały na tablicę informacyjną. Podsumowaniem projektu będzie udział w happeningu pn. „Dzień czystego powietrza”.

{/sliders}

ikona pisania na tablecie

{slider title="O RETY TABLETY! – 2017 rok" open="false"}

baner

Od początku stycznia 2017 roku proponujemy dzieciakom wspólną zabawę z tabletami dla przedszkolaków. Sympatyczny stworek Tablik stał się ich miłym towarzyszem wspólnej przygody z nauką. Proponowana aplikacja przeprowadza dzieciaki przez konkretne bloki tematyczne, zgodnie z podstawą programową edukacji przedszkolnej. Najstarsze przedszkolaki ćwiczą z Tablikiem swoje umiejętności grafomotoryczne, matematyczne, logiczne myślenie, refleks, kreatywność, pamięć i koncentrację. Już dziś widzimy, że korzystanie z tabletów stanowi świetne uzupełnienie tradycyjnych zajęć i aktywności przedszkolnych w Akademii.

{/sliders}

ikona planety w dłoniach

{slider title="STRAŻNICY PRZYRODY NA MAXA – 2016 rok" open="false"}

Nasze przedszkole zrealizowało kolejny ekologiczny projekt pt. Strażnicy przyrody na maxa” w ramach Konkursu grantowego pn. „Wybierz zrównoważony styl życia” organizowanego przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku oraz Gimnazjum Nr 6 w Płocku ze środków Gminy Miasto -Płock.

Celem naszego projektu było propagowanie zrównoważonego stylu życia poprzez poszerzenie wiedzy ekologicznej oraz zbudowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze dzieci i dorosłych oraz zaangażowanie w działania proekologiczne w codziennym życiu.

Nasze dzieciaki brały udział w cyklu warsztatach edukacyjnych i warsztatach terenowych z pszczelarzem. Przygotowały kampanie informacyjną, tj tablicę informacyjną oraz ulotki kolportowane wśród społeczności lokalnej. Wystąpiły również z prezentacją projektu podczas happeningu pn. „Wybierz zrównoważony styl życia” na Placu Starego Rynku w Płocku organizowanego w dniu 10 czerwca 2016r.

{/sliders}

ikona nauki

{slider title="PORADY ENERGOJADOWEJ BRYGADY – 2015 rok" open="false"}

Nasze przedszkole zrealizowało projekt pt. PORADY ENERGOJADOWEJ BRYGADY w ramach Konkursu grantowego pn. „Z energią zmieńmy zródła!”organizowanego przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku oraz Gimnazjum Nr 6 w Płocku.

Celem naszego projektu było poszerzenie wiedzy ekologicznej oraz zbudowanie poczucia odpowiedzialności dzieci i za środowisko przyrodnicze poprzez zaktywizowanie ich do działań związanych z przeciwdziałaniem degradacji środowiska zwłaszcza w zakresie powstrzymania globalnego ocieplenia klimatu i ochrony klimatu w codziennym życiu.

Nasze dzieciaki brały udział w cyklu zajęć edukacyjnych i warsztatach terenowych. Przygotowały plansze tematyczne i kampanie informacyjną wśród społeczności lokalnej. Wystąpiły również z prezentacją projektu podczas happeningu pn.”Z energią zmieńmy zródła!” na Placu Starego Rynku w Płocku.

{/sliders}

ikona grupy ludzi

{slider title="AKADEMIA ZMIENIA NAWYKI – 2014 rok" open="false"}

Zmieniaj nawyki – nie klimat!

Nasze przedszkole zrealizowało projekt pt. AKADEMIA ZMIENIA NAWYKI w ramach Konkursu grantowego pn. „Zmieniaj nawyki – nie klimat!”organizowanego przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku oraz Gimnazjum Nr 6 w Płocku.

Celem naszego projektu było poszerzenie wiedzy ekologicznej oraz zbudowanie poczucia odpowiedzialności dzieci i dorosłych za środowisko przyrodnicze poprzez zaktywizowanie UCZESTNIKÓW do działań związanych z przeciwdziałaniem degradacji środowiska i ochroną klimatu w codziennym życiu.

Nasze dzieciaki brały udział w cyklu zajęć edukacyjnych i warsztatach terenowych. Segregowały odpady w ramach akcji „Każdy wygrywa. Sadzonka za segregacje!”, przygotowały wystawę oraz wystąpiły z prezentacją projektu podczas happeningu pn. „Zmieniaj nawyki – nie klimat!” na Placu Starego Rynku w Płocku.

{/sliders}

ikona królika

{slider title="SOLIDNY START PRZEDSZKOLAKA TO CIEKAWSZA PRZYSZŁOŚĆ ŻAKA – 2012/2013" open="false"}

Akademia realizowalizowała projekt pt. „SOLIDNY START PRZEDSZKOLAKA TO CIEKAWSZA PRZYSZŁOŚĆ ŻAKA” dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.1.

CEL: Celem ogólnym projektu było zwiększenie stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej poprzez podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej dla 35dzieci w wieku 3-5l., otwarcie 10 nowych miejsc w ramach popołudniowej edukacji przedszkolnej oraz usług dla 35rodziców, dostosowując je do indywidualnych potrzeb dzieci i rodziców oraz lokalnych uwarunkowań społeczno-gospodarczych w roku szkol.2012/2013

Zakładał bezpłatne wsparcie dla dzieci w wieku 3 do 5 lat i rodziców z powiatu płockiego i Miasta Płocka. Dzieci objęte były:

dziennym wsparciem psychologicznym, pedagogicznym i logopedycznym oraz szereg zajęć rozwijających, w obszarach matematyki dziecięcej, robotyki i techniki, muzyki i gimnastyki oraz zajęcia z języka angielskiego.
popołudniową opiekę i udział w ciekawych zajęciach rozwijająco-usprawniających w ramach „Akademii po godzinach”.
Projekt obejmował również wsparcie dla rodziców w postaci: indywidualnych konsultacji oraz warsztatów z logopedą, z pedagogiem/terapeutą, z psychologiem, także z lekarzem/rehabilitantem.

Projekt realizują Akademia Przedszkolaka MAX i Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczną „Wyspa Skarbów”.

{/sliders}

ikona ekologii

{slider title="W EKOLOGICZNYM LABIRYNCIE – POSZUKIWANIA SPOSOBÓW RACJONALNEGO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ W AKADEMII PRZEDSZKOLAKA MAX – 2012 rok" open="false"}

W tym roku nasze przedszkole zrealizowało projekt pt. W EKOLOGICZNYM LABIRYNCIE – POSZUKIWANIA SPOSOBÓW RACJONALNEGO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ W AKADEMII PRZEDSZKOLAKA MAX w ramach Konkursu grantowego pn. „Dobra energia dla wszystkich” organizowanego przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w Płocku. Jego celem było poszerzenie wiedzy ekologicznej oraz zbudowanie poczucia odpowiedzialności za środowisko poprzez zaktywizowanie do działań związanych z efektywnym, oszczędnym zarządzaniem energią w codziennym życiu.

Nasze dzieciaki wzięły udział w cyklu zajęć: pt. „Co to ekologia? Oszczędzamy prąd. A po co?” oraz warsztatach w terenie. Ponadto czynnie zaangażowały się podczas realizacji informacyjnej kampanii społecznej „OSZCZĘDNIE ZARZADZAJ ENERGIĄ NA
CO-DZIEŃ”, dzielnie przekonując do racjonalnego zarządzania energią.

{/sliders}

ikona tańczącego człowieka

{slider title="TANIEC ŁĄCZY POKOLENIA – 2011/2012" open="false"}

Akademia Przedszkolaka MAX była partnerem Stowarzyszenia Mieszkańców Siecienia i Okolic na Rzecz Wspierania Aktywności Lokalnej. Wspierała Stowarzyszenie w realizacji projektu „Taniec łączy pokolenia” finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich” W ramach projektu odbywały się zajęcia taneczne dla uczniów szkoły podstawowej i ich rodziców, z zagwarantowaniem opieki świetlicowej nad dziećmi w trakcie trwania zajęć. Na zakończenie projektu kursanci zaprezentowali swoje umiejętności podczas musicalu.

{/sliders}